Obchodne podnikanie

LED núdzové osvetlenie sa pou¾íva ako v krátkodobých budovách, tak aj v nároèných verejných budovách, ako aj v nemocniciach, továròach a priemyselných halách. Moderné systémy núdzového osvetlenia zahàòajú núdzové osvetlenie, osvetlenie únikovej cesty, núdzové osvetlenie, núdzové panikové osvetlenie a zálo¾né osvetlenie Núdzové núdzové osvetlenie LED je vyrobené výluène z modulov a je ¹iroko pou¾ívané v kinách, nákupných centrách, re¹tauráciách, diskotékach a ¹portových halách.

Je známy ka¾dý dôle¾itý vzhµad havarijného LED osvetlenia - zelené obdå¾nikové svietidlá s piktogramom zobrazujúcim obrys dverí, za ktorým nasleduje biela ¹ípka a kon¹trukcia v smere jej smeru. Znaky na ïal¹ích scénach núdzového osvetlenia sú rozdelené skutoènos»ou, ¾e stránka je získaná vnútri bieleho obdå¾nika symbolizujúceho dvere, zatiaµ èo biela ¹ípka ukazuje smer núdzového východu. Existujú rôzne spôsoby núdzového osvetlenia LED, aj keï sú v¹eobecne odli¹né pre núdzové núdzové osvetlenie a núdzové únikové osvetlenie. Malo by sa v¹ak zdôrazni», ¾e existujúce bezpeènostné znaèky sú stále v platnosti, ale novo in¹talované núdzové LED osvetlenie musí zohµadòova» nové oznaèenia.

Núdzové LED systémy núdzového osvetlenia sú povinné vo v¹etkých budovách verejnoprospe¹ných objektov a cieµom ich výstavby je prinies» zamestnancom do bezpeèného východu v prípade evakuácie. Z tohto dôvodu by mali by» ïaleko viditeµné, a preto v evakuaènom osvetlení sa technológia LED otáèa, to znamená elektroluminiscenèné diódy, ktoré vytvárajú viac svetla s ni¾¹ou spotrebou energie. Nepochybnými výhodami svetelných diód sú krátka spotreba energie, nízke napájacie napätie, nízke energetické straty, malá veµkos» a vysoká úèinnos», vysoký odpor a vysoká kvalita jasu.