Odstraoovanie prachu z plastov

odsávanie prachu systémy sa pou¾ívajú v prakticky v¹ade tam, kde je zneèistenie miest suchého prachu veµmi jemných èastíc. Technológia Odsávanie tento tvar sa pôsobí predov¹etkým v oblasti energetiky, keramického zvárania, kov, drevo, farmaceutický a potravinársky priemysel. & Nbsp; najèastej¹ie pou¾ívajú pre »a¾bu je tzv kazeta zberaè prachu (prach kazeta kolektor.

Nápoj zo základných problémov, ktoré sa mô¾u vyskytnú» v domácnostiach, je opelenie, ku ktorému dochádza pri ka¾dom type výrobných procesov.Toto opelenie vzniká primárne v produkte spracovania odli¹ného spôsobu výroby alebo poèas liatia alebo manipulácie sypkých materiálov.Bohu¾iaµ, výsledný prach má extrémne nepriaznivú my¹lienku pre µudské zdravie. Èím mlad¹í prach, tým ¹kodlivej¹í je. Veµmi dobre, niektoré peµ sú toxické a dokonca karcinogénne.V súèasnosti nie je známe, ¾e by mohlo dôjs» k významnému opeleniu miestnosti zamestnanca ako motivácia pre zdravotné problémy aj pre profesijné chyby. Je to zo súèasného faktora, ¾e je tak dôle¾ité vzdáva» sa vzduchu.

Aby boli systémy odsávania prachu funkèné, mal by sa pou¾íva» lokálny odsávaè. V prvom rade sa rozprávajú s µuïmi vo forme samonosných ramien, prísaviek alebo známych typov kukly, ktoré sa nachádzajú v blízkosti zdroja zneèis»ujúcich emisií.

Pravidelne by sa malo zabezpeèi» odstránenie akéhokoµvek nahromadeného nahromadeného prachu. Táto èinnos» pomáha zabráni» usadzovaniu prachu a opätovnému zaprá¹eniu prachu. Keï sa vrstva prachu zachytáva najmä na zemi vo výrobnej hale, mali by sa pou¾íva» priemyselné vysávaèe, preto¾e hromadenie prachu okolo zariadenia predstavuje vá¾nu hrozbu.Mimoriadne dôle¾ité je aj to, ¾e zariadenie na zber prachu by v ¾iadnom prípade nemalo hromadi» elektrostatické náboje, preto¾e hrozí, ¾e sa poko¾ka dodatoène stane v dôsledku po¾iaru.

Okrem toho musíte dba» na tesnos» spojov v in¹talácii. Je dôle¾ité vedie», ¾e akékoµvek úniky spôsobujú únik prachu von a èo je vo vnútri, zni¾uje úèinnos» odstraòovania prachu.