Pokladnica farex chyba 99

S fi¹kálnymi pokladnicami sa stretávame v ka¾dom obchode alebo supermarkete - slovom, kde sa uskutoèòujú maloobchodné tr¾by. Av¹ak od zaèiatku. Aká je súèasná pokladnica?

Registraèné pokladne, známe aj ako registraèné pokladnice, nie sú nièím iným ako elektronickým pokrmom, vïaka ktorému vidíme obrat a vý¹ku dane z obratu a DPH splatnú z maloobchodného predaja. Vo svete existujú fi¹kálne zariadenia, ktoré nemajú fi¹kálnu pamä» a informácie o nákupoch sa zaznamenávajú v zahraniènej zabezpeèenej pamäti.

V súèasnosti sú v Poµsku pokladnice zdobené fi¹kálnym povedomím s charakteristikami OTP (One Time Programming, èo je jedineèné èíslo, v ktorom sa na konci dòa predaja zaznamenávajú èisté sumy a dane. Na tento úèel sa samozrejme odporúèa celková vý¹ka dane a hrubých cien.

Divízia registraèných pokladníc.Vzhµadom na výstavbu registraènej pokladne sa vyznaèuje èastými registraènými pokladòami Elektronickej pokladnice (ECR, ktorá:- spolupracova» s poèítaèmi;- ide o fi¹kálne tlaèiarne;- ide o poèítaèové registre;- systémy POS / EPOS (miesto predaja / elektronického miesta predaja;- sú to terminály pokladnice.

Systémy, ktoré sa prijímajú v menách, sa delia viac na prvé dva systémy:- autonómne systémy (pracovný program registraènej pokladnice a aplikaèný program sú prijímané v rámci pokladnice, ako napríklad: POS, ECR, základòa komodít s plným PLU, zoznam kódov, názvy výrobkov priradené listovými symbolmi daòových sadzieb PTU (Daò z materiálov a pomoci;- Poèítaèové systémy (posledná èiastka nemá numerickú klávesnicu, ale fi¹kálna tlaèiareò má niekoµko tlaèidiel na tlaè dennej fi¹kálnej správy. Predaj v tejto registraènej pokladnici sa zaèína s pou¾itím aplikaèného programu, ktorý je súèas»ou poèítaèa, ktorý tie¾ riadi súbor fi¹kálnych pokynov.

firma