Rozvod a spoloeensky byt

Ka¾dý rok sa tisíce man¾elstiev rozhodujú pri rozpadu, aj keï sa nepokú¹ajú zachráni» vz»ah. Keï zaplatíte, ¾e nás niè nespája, vyberáme pohodlné rie¹enie, ktoré je rozvodom po vzájomnej dohode. V¹etko sa dá urobi» do pol hodiny a v hodnote sme tie¾ aktívni a mô¾eme sa vráti» spä» do obehu. Väè¹ina rozvodov pochádza od µudí, ktorých man¾elstvo má menej ako pä» rokov. Problémom je, ¾e sa nezaoberáme ka¾dodenným ¾ivotom, s ktorým musíme poèíta» s inou osobou. Mali by sme sa v¹ak stretnú» na polceste a vypracova» kompromis, ktorý je u¾itoèný v ka¾dom ohµade.Rastúce problémy v man¾elstve musia v¾dy robi» za rozvod? Samozrejme, ¾e nie. Svadobné poradenstvo je oblas», kde mô¾eme nájs» slu¾bu a veµa odpovedí na otázky, ktoré nás ob»a¾ujú. Poèas náv¹tevy hrá terapeut úlohu mediátora, ktorý nás nauèí hovori», predvída» a vyu¾íva» boj o to, èo nás spája. Najèastej¹ím dôvodom na¹ich zlyhaní sú komunikaèné problémy, ktoré zohµadòujú rozdielne potreby partnerov v príbehoch o sexe, plytvaní peniazmi a výchovou detí. Nie bez priestoru je skutoènos», ¾e zvyèajne nepoznáme dobre známu druhú polovicu. V takom prípade máme na mysli nekompatibilitu znakov.Alebo predtým sme si nev¹imli urèité správanie, ktoré nás dnes ob»a¾ujú a frustrujú, alebo sa prirodzene vyskytli poèas ná¹ho ¾ivota spolu. Keï sa µudia neustále menia a cieµ je tie¾ predmetom tohto procesu, a niekedy sa va¹e srdce voèi partnerovi jednoducho zmení na produkt strateného dôvery. V Poµsku bohu¾iaµ stále existujú stereotypy, ktoré sa týkajú skutoènosti, ¾e svadobná terapia je hanbou a neprirodzenou krásou, ale nemô¾eme sa s òou vyrovna». Existuje zaèarovaný kruh, ktorý èasto má priamy výsledok v rozvodovej miestnosti.