Vakuovy baliaci stroj

Vákuové baliace stroje mô¾u by» tie¾ pou¾ité v priestoroch, kde a pre stredné podniky. Umo¾òujú balenie potravín takým spôsobom, ¾e produkty urèené na potraviny si pamätajú najdlh¹í dátum exspirácie. Vákuové baliace stroje (èasto nazývané baliarne sú misky na nasávanie vzduchu z vnútra fóliového balenia a súèasne sa vytvára tesniace tesnenie. Ka¾dý baliaci stroj, bez ohµadu na jeho kon¹trukciu, je vybavený veµkým mno¾stvom teflonom potiahnutého tesniaceho pásu.

Titan gel

Cena takéhoto zariadenia je pribli¾ne 1 000 PLN. Då¾ka tesniacej tyèe je pribli¾ne tridsa»pä» centimetrov. Zariadenie má zvyèajne dve funkcie: balenie a utesnenie vreciek a uzatváranie vákuových nádob, uzáverov na fµa¹e, krytov, s pou¾itím prídavných zariadení. Odporúèa sa o¹etrova» vrecia s R-vac, E-vac alebo silnej¹ími formami, pou¾itie hladkých vriec je mo¾né s filmami s hrúbkou 120 mikrónov. Hmotnos» zariadenia je asi ¹tyri kilogramy. Skriòa je vyrobená zvyèajne z prvotriedneho plastu alebo nehrdzavejúcej ocele. Priemerná ¾ivotnos» je pribli¾ne pätnás» rokov. Sie»ové napätie je asi dvesto tridsa» voltov, a výkon je asi ¹tyristo W. V¹eobecne platí, ¾e úèinnos» zariadenia je veµmi ¹iroká.Obsluha stroja je skromná a estetická. Mô¾e by» aplikovaný na tisíce zvarov v rade bez prehriatia zariadenia. Je tvarovaný a pre profesionálne skladovanie strojných èastí. Èerpadlo je v¾dy vysoko kvalitné guµôèkové lo¾isko. Niektoré zariadenia sú tie¾ digitálnym displejom.U¾ívatelia èasto èelia otázke, èi si vybra» komorovú alebo komornú nádobu. V úspechu svojich aplikácií okrem malých obchodov, s jednorazovým balením niekoµkých tuctov výrobkov, bude staèi» výber bezvreckového baliaceho stroja. Aj v prípade nutnosti balenia oválnych výrobkov (napr. Údených rýb bude väè¹ia mo¾nos» prevádzky zabezpeèená baliteµným balením (bez rozmerových limitov - mo¾nos» pou¾itia fólie v puzdre.Ak sa vyskytne problém s balením niekoµkých desiatok výrobkov denne alebo viac (obchody, kuchyne, cateringové spoloènosti, výrobné závody, komorný baliaci stroj toto umenie µahko vyrobí, tak¾e vrecia budú oveµa lacnej¹ie.