Zmeni vzhuad stranky onet

Spolu s rastúcim prameòom mnohí µudia spomínajú zmeny, ktoré èasto ovplyvòujú ich vzhµad. Dokonca aj malé modifikácie majú priaznivý vplyv na úzky prístup a sebaúctu, tak¾e stojí za to sa rozhodnú». Metamorfóza mô¾e pôsobi» ako farba vlasov, ostrý strih alebo veµmi èasté predl¾ovanie vlasov. Prírodné vlasy nie v¾dy vyzerajú dokonale. Neadekvátna starostlivos», èasté kozmetické o¹etrenie alebo farbenie spôsobujú, ¾e vzácne, matné, staré a jemné zastavenia.

Prírodný rast vlasov je dlhodobý proces, ale vïaka jednému z ich ¹týlov mô¾eme zaruèi» úèinok dlhých, hodnotných a urèitých vlasov. Mô¾eme okrem iného rozli¹ova» medzi technikami keratínu a mikroradenia. Aké sú rozdiely medzi týmito dvoma lieèbami? Predl¾ovanie vlasov metódou keratínu spoèíva v tavení prameòov s keratínovými ¹upinami s prírodnými vlasmi. Okrem toho keratín uzavretý v ko¾i pravdepodobne ¾ije aj na krehkých, suchých alebo po¹kodených vlasoch, preto¾e má regeneraèné vlastnosti. Pripojenie vlasových prameòov mikróbovaním sa v¹ak vykonáva pri zachovaní malých kovových krú¾kov. Obe techniky zbierajú veµmi pekné plus sú urèené pre ¾eny, ktoré potrebujú kúpi» efekt krásne, populárne a úplne nový úèes v priebehu niekoµkých hodín.

Kurz na starostlivos» o vlasy je dôvodom, ak hµadáte profesionálnu lieèbu. Mô¾u ho pou¾íva» aj kaderníci, ako aj vizá¾isti, ktorí chcú roz¹íri» svoje slu¾by alebo µudí, ktorí túto èinnos» spájajú s budúcou profesionálnou prácou. Okrem praktickej èasti by mali by» vyvinuté otázky, ktoré berú riadne pripravené tipy na mikroringi a keratín, ¹truktúru vlasov, delenie a povahu prírodných vlasov, rôzne metódy predl¾ovania a zahus»ovania vlasov a indikácie a kontraindikácie na diskutovanú lieèbu.Okrem toho, teoretická èas» nás obohatí o potrebné vedomosti a rady zo správne pripraveného miesta knihy a klienta, o podrobné materiály a nástroje na predå¾enie vlasov, priebeh celého zákroku a dobrú starostlivos» o prilo¾ené vlasy, ako aj ich odstránenie.