Znalos nemeckeho jazyka na urovni b1 b2

By» obèanom sveta je povinný. Existujeme vo svete, v ktorom jazda v najodµahlej¹ích kútoch sveta u¾ nemá len nereálne detské sny. Aby sme sa dostali do úplne inej reality, nemusíme utiec» v pozícii, v¹etko, èo musíme urobi», je dosta» sa do lietadla a po niekoµkých hodinách strávených v nebi sa opä» zastavíme na zemi, aby sme poznali 180 stupòov odli¹ných od priateµa. Preto je dôle¾itá jazyková ¹kola iných a je dôle¾ité ich zvládnu» poèas komunikaèného obdobia.

Podµa týchto údajov je na svete 201 krajín. Mnohé z nich, okrem samostatných akcií a systémov, majú aj svoj vlastný úradný jazyk, niekedy ïaleko od seba. Regionálne dialekty, ako napríklad ka¹ubský alebo sliezsky dialekt, sa vyvíjali aj v ich oblasti. Bohu¾iaµ, mu¾ s nadpriemernou, dokonca vynikajúcou pamä»ou, ktorý by mu umo¾nil zvládnu» viac ako sto jazykov, nepri¹iel na svet. Ak k téme pristupujeme logickej¹ie a analyzujeme, ¾e by som rád videl na¹e najbli¾¹ie prostredie, je µahké si v¹imnú», ¾e medzi jeho priateµmi bude »a¾ké nájs» osobu, ktorá ovláda viac ako tri cudzie jazyky.Výkon niektorých profesií úzko súvisí s obvyklým kontaktom s hlavami bohatých kútov sveta. Ak nemô¾eme zavola» hyperpolyglot a nehovoríme dokonale anglicky, nemecky, francúzsky, ¹panielsky, nórsky a taliansky, tlmoèník k nám príde so slu¾bou. Je to d¾entlmen, ktorý nás mô¾e vies» pri obchodných stretnutiach so zahraniènými dodávateµmi a preklada» slová hovorené na oboch stranách. Takéto rie¹enie sa rodí ako pôvodné právo, v mieri, ak chce, aby sme urobili pozitívny dojem a vypadli profesionálne, nebudeme pou¾íva» prekladateµa úplne v aplikácii pre smartfóny, a je pre nás »a¾ké nepo¾iada» partnera, aby zaznamenal celú svoju pozornos», aby mohli preká¾ky vidie» jej výpis v slovníku, ktorý priniesla pod ruku. Tlmoèník nielen¾e zlep¹í fungovanie obchodov, ale aj to, ¾e v oèiach dodávateµa sa budeme javi» ako veµká dôvera.